Strona Główna / Rentgenodiagnostyka a środowisko

Rentgenodiagnostyka a środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
Nazwa jednostki organizacyjnej

Stomatologiczna Pracownia Rentgenowska, Stomatologia Stępień S.C.,
Karolina i Michał Stępień
ul. Frycza – Modrzewskiego 2 / 13 U, 31- 216 Kraków
Numer REGON 121505798 Numer NIP 9452157992
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych zewnątrzustnych
Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/
– Aparat RTG pantomograficzny do zdjęć stomatologicznych, zewnątrzustnych:
Model aparatu rtg: CS 8100 3D, numer fabryczny aparatu rtg: sn: HBIN071
DECYZJA Nr 2/189/2019 z dnia 23.12.2019
– Aparat rtg stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych:
Model aparatu rtg: CS 2100, numer fabryczny aparatu rtg: HIXQ046
DECYZJA Nr 2/189/2019 dnia 23.12.2018
– Aparat rtg stomatologiczny, punktowy do zdjęć wewnątrzustnych:
Model aparatu rtg: CS 2200, numer fabryczny aparatu rtg: sn: BJYQ043
DECYZJA Nr 2/189/2019 z dnia 23.12.2019
uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/173/2019 z dnia 23.12.2019 (wszystkie aparaty)

zgoda PWIS – decyzja z dnia ………w trakcie realizacji……..na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: wartość poniżej 0.1 mSv

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki
dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w Pracowni RTG.
Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.
Uwaga:
na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba


Przypadki kliniczne